FILTER: Lọc và hút lọc thông thường
     BACKWASH: Làm sạch bình lọc cát emaux P700 bằng cách đảo ngược dòng chảy
     RINSE: Được sử dụng sau khi rửa ngược để xả chất bẩn khỏi van bình lọc cát emaux
     WASTE: Được sử dụng để hút bụi chất thải hoặc hạ thấp đê nước hồ bơi bằng bình lọc cát emaux P700
     RECIRCULATE: chức năng cho nước tuần hoàn đến hồ bơi không thông qua bình lọc P700
     CLOSED: Đóng tất cả dòng chảy không cho bình lọc cát emaux P700 hoạt động

Chế độ hoạt động bình lọc cát Emaux P700