Address :  Christiansgade 70, 5000 Odense C., Denmark

Phone : +45 65 32 28 45

Email : [email protected]

Website : https://www.evisa-us.org/da/visa/

Business Hours : 24/7/365

Owner / Official Contact Name :James Charleton  Gibsons

Description :Hvilken person skal ansøge om USA Visa Online. Hvis du er statsborger i et land, som har en pagt med USA om visumfritagelsesprogram, og du heller IKKE har noget besøgsvisum til USA, er du berettiget. Din rejse varer mindre end tre måneder. Din hensigt om at besøge Amerika er for forretning eller rekreation. Du skal ansøge om en ny autorisation eller USA-visum for en enkeltperson eller en gruppe af personer. HVILKEN dokumentation er nødvendig for at ansøge USA Visa Online Et gyldigt pas fra et Visa Waiver Program. Dit land skal være på listen over visumfritagelseslande, du skal have en legitim e-mailadresse for at få US Visa Online. Besøgende nødkontakt smartphone og e-mail. Når du udfylder og lægger formularen op og betaler behandlingsafgiften, får du et ESTA-ansøgningsnummer, der kan spores online til amerikansk visumansøgning. Hvert tilladt individuelt amerikansk visum er kun gyldigt i 2 år og tillader flere besøg i USA. Hvis dit pas udløber om mindre end to år, vil dit USA Visa Online kun være gyldigt indtil passets udløbsdato. Mange lande er tilladt USA Visa Online, nogle af dem inkluderer Israel, Portugal, Tyskland, Letland, Holland, Grækenland, Liechtenstein, Sverige, Andorra, Finland, Frankrig, Irland, Brunei, Kroatien, Schweiz, Italien, Estland, Australien, Korea , Syd, Japan, Island, Spanien, Belgien, Litauen, Norge, Ungarn, Slovakiet, Danmark, Luxembourg, Taiwan, Slovenien, Østrig, Polen, Storbritannien, San Marino, New Zealand, Singapore, Chile, Monaco, Tjekkiet, Malta . Hvis formålet med rejsen er turisme eller erhverv så  Which person should apply for USA Visa Online. If You are a citizen of a country which has a pact with USA for Waiver of Visa Program, and you also DO NOT have any Visits Visa to USA then you are eligible. Your journey is for less than three months. Your intention to visit America is for business or recreation. You need to apply for a new authorization or USA Visa for one individual or a group of person. WHAT documentation is needed to apply USA Visa Online A Valid passport(s) from a Visa Waiver Program. Your country should be in the List of Visa Waiver Countries, you need a legitimate e mail address to get US Visa Online. Visitor emergency point of contact smartphone and email. When you complete and put up the form and pay the processing charge, you will get an ESTA application number that can be tracked online for US Visa Application. Each permitted individual US Visa Only is for 2 years validity and allows multiple visits to the UNITED STATES OF AMERICA. If your passport expires in less than two years then your USA Visa Online will be valid only till the passport expiration date. Many countries are allowed USA Visa Online, some of them include, Israel, Portugal, Germany, Latvia, Netherlands, Greece, Liechtenstein, Sweden, Andorra, Finland, France, Ireland, Brunei, Croatia, Switzerland, Italy, Estonia, Australia, Korea, South, Japan, Iceland, Spain, Belgium, Lithuania, Norway, Hungary, Slovakia, Denmark, Luxembourg, Taiwan, Slovenia, Austria, Poland, United Kingdom, San Marino, New Zealand, Singapore, Chile, Monaco, Czech Republic, Malta. If the purpose of the trip is Tourism or Business then